Møter 2016

Her vil du finne innkalling og møteprotokollar frå møter i kontrollutvalet 2016.
Kontrollutvalet har 5 møter i året.

Møtedato

Aktuelle saker

Innkalling

Møteprotokoll

10. februar

•    Årsmelding for kontrollutvalet
•    Budsjett for kontrollutvalet (orientering om vedtak)

Innkalling  

Møteprotokoll

20. april

•    Årsrekneskap for kommunen (uttale frå kontrollutvalet)
•    Bestilling av forvaltningsrevisjon/selskaps-kontroll (tentativt)

Innkalling

Møteprotokoll

15. juni

•    Gjennomgang tertialrapport (1. tertial)

Innkalling

Møteprotokoll

4. oktober

•    Oppfølging av eventuelle revisorbrev
•    Budsjett kontrollutvalet (forslag til administrasjon)
•    Handsaming av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Innkalling

Møteprotokoll

16. november

•    Orientering om eventuelle selskapskontrollar
•    Gjennomgang av tertialrapport  (2. tertial)
•    Årsmelding for kontrollutvalet – innspel frå medlemmane
•    Møteplan for neste år

Innkalling

Møteprotokoll