A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Ledig stilling - Helsefagarb./hjelpepleiar/omsorgsarb. i eldreomsorg

Søknadsfrist 11. desember 2017

Me har ledig
Heimesjukepleien Årdalstangen / Årdal sj.heim 1.etg:
1 x 52% fast stilling frå snarast
1 x 45% fast stilling frå snarast

Heimesjukepleien Øvre Årdal:
1 x 100% fast stilling frå snarast
1 x 30% vikariat frå snarast
1 x 80% vikariat frå snarast i ca 1 år ( 80% i  heimesj.pl og 20% på timesenteret for demente)

I alle stillingane er det turnusarbeid med til ei kvar tid gjeldande turnus, ein må ha førarkort og kunne køyre bil i allslags
vær / føreforhold.
Dersom det blir intern tilsetjing kan det bli ledig andre stillingsprosentar. Skriv i søknaden dersom du eventuelt vil
vurderast i desse.

Kvalifikasjonskrav:
Autorisasjon som helsefagarb. / hjelpepl. / oms.arb

Personlege eigenskapar
Den som vert tilsett må like variasjon i arbeidet, og kunne arbeide godt sjølvstendig og i saman med andre.
Vere fleksibel og systematisk.
I 20% stillinga på timesenteret må ein lika å arbeide med demente, vere roleg og må kunne e ller vere interessert i å
lære prinsippa i god demensomsorg. Må delta aktiv i, og bidra til aktivitetssenteret sine månadsplanar.

Løn og tilsettingsvilkår:
Stillinga er løna etter stillingskode 7076/7517  med for tida lønsplassering frå kr. 333.300,- til kr. 401.200,- pr. i 100%.
Tillegg for arbeid på kveld, natt og helg.
2 % vert trekt til tariffesta tenestepensjon.
Det er 6 månader prøvetid for nytilsette i Årdal kommune.
Må kunne beherske norsk både munnleg og skriftleg.
Politiattet vil verte krevd.

Søknadsprosedyre:
Alle søknader på ledige stillingar i Årdal kommune skal registrerast elektronisk. Dersom du treng hjelp til innlegging, ta kontakt med Personalavdelinga på tlf. 57 66 50 00.

Etter at søknadsfristen er ute, vil du motta ei stadfesting på at søknaden er motteken.
Årdal  kommune praktiserer meiroffentlegheit. Opplysning om søkjar kan bli offentleggjort sjølv om søkjar har oppmoda
om det motsette. Søkjar vil da bli kontakta i framkant. Jfr. Off.lova § 25.

Kontaktperson:
Hilda Nese, Leiar for institusjonar, tlf: 94815663, mobil: 94815663, hne@ardal.kommune.no