A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kunngjering - tingingar om utbyggingsavtale

I samsvar med § 17-4 i plan- og bygningslova vert det kunngjort oppstart av arbeid med tingingar om utbyggingsavtale for Detaljreguleringsplan for Jens Davidsons veg og Verksvegen i Øvre Årdal.


Formålet med utbyggingsavtalen er å sikre finansiering og gjennomføring av ny offentleg infrastruktur og grønstruktur. Avtaleutkast vil verte lagt ut til offentleg ettersyn og inngått avtale vert kunngjort.

Spørsmål eller innspel må sendast til Årdal kommune, Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdal, eller e-post: postmottak@ardal.kommune.no.