A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Generell informasjon/Kunngjering og offentleg ettersyn

Høyring - oppstart av namnesak

25. januar 2019

Oppstart av namnesak 2018/357- Austanbotn/Austanbotnen, Skarbotnen/Skardbotnen (botn), Fleskedalen (dal) m.fl.

Ljoteli

Kunngjering - Reguleringsplan for Fv. 53 Ljoteli

10. januar 2019

Formålet med planen er å skredsikkre ei strekning av vegen ved bygging av tunnel.

seimsdalstunnel

Kunngjering - Detaljreguleringsplan for Fv. 303 Seimsdalsunnelen

10. januar 2019

Føremålet med planen er å betre trafikktryggleiken ved utviding av tunnel og bygging av gang- og sykkelveg.

5813922_1825803

OFFENTLEG ETTERSYN: Økonomi og handlingsplan 2019 - 2022

Frist: 7. november 2018

22. oktober 2018

Kommunal planstrategi 2016 - 2020

02. desember 2016

Årdal kommune godkjenner med heimel i § 10-1 i plan- og bygningslova Kommunal planstrategi 2016 – 2020 for Årdal kommune.

 

Regulering - utbyggingsavtale

02. desember 2016

I samsvar med § 17-4 i plan- og bygningslova er framlegg til utbyggingsavtale for detaljreguleringsplan Jens Davidsons veg og Verksvegen (Planid.: 1424-20150001) mellom Årdal kommune og Handelsbygg 5 AS lagt ut til offentleg ettersyn. 

Regulering – planvedtak

02. desember 2016

I samsvar med plan- og bygningslova §12-12 godkjende Årdal kommunestyre i møte 24. november 2016 i sak 083/16 Detaljreguleringsplan for Jens Davidsons veg og Verksvegen, Øvre Årdal (PlanID 1424 2014001). 

Sløbakken 3D - bilde_512x360

Detaljreguleringsplan for Sløbakken - offentleg ettersyn

16. november 2016

I samsvar med §12-10 i plan- og bygningslova vedtok formannskapet i møte 8. november 2016, sak 025/16, å legge framlegg til Detaljreguleringsplan for Sløbakken ut til offentleg ettersyn. Planen femnar om eigedommane gnr 27, bnr 251 og 254 på Årdalstangen.

planstrategi

Høyring: Lokal planstrategi 2016 - 2020

19. september 2016

Årdal formannskap har i møte 13.09.2016 sak 097/16, vedteke at framlegg til kommunal planstrategi for Årdal kommune 2016 – 2020 vert lagt ut til høyring jf. § 10-1 i plan- og bygningslova. 

Høyringsfrist 19. oktober 2016

StrategiskNæringsplan2017-2020_256x370

Høyring: Strategisk Næringsplan 2017-2020

16. september 2016

Formannskapet vedtok i sak 101/16 å legge ut Strategisk Næringsplan 2017 - 2020 på høyring. 
Høyringsfrist er 24. oktober 2016.