A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Konkurransegrunnlag lyst ut på Doffin

Årdal og Lærdal kommune skal inngå ny rammeavtale for kjøp av IKT-utstyr, IKT-tenester og telefonar.


Konkurransegrunnlaget er lagt ut i DOFFIN og frist for levering av tilbod er sett til 20. april. kl. 12.00.

Konkurransen er regulert av lov om offentlige innkjøp av 16. juli 1999 med tilhøyrande forskrift. For konkurransen gjeld del I og del III. Anskaffelsen vert gjennomført som Open anbodskonkurranse i samsvar med del III i forskriftene til Lov om offentlige anskaffelsar §14-1.
Etter at tilboda er mottekne vil det bli vurdert om leverandørane tilfredstiller kvalifiseringskriteria i konkurransegrunnlaget.