A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kommunestyremøte torsdag 26. april

Kommunestyret har møte i kommunestyresalen torsdag 26. april kl. 12.00.

Saker som skal handsamast er:

013/18 Godkjenning og signering av møteprotokoll
014/18 Referatsak
015/18 Fluorskader på hjortevilt i Årdal
016/18 Intensjonsavtale mellom kommunane Årdal - Lærdal og Aurland om utvida interkommunalt samarbeid
017/18 Prioritering av investeringsposten Mindre investeringar -  tenesteområda
018/18 Stimuleringstiltak til nyinnflytte - gratis barnehageplass og garantert barnehageplass
019/18 Årsmelding - næringsfondet 2017
020/18 Årsmelding 2017 - Kommunalt råd for menneske med nedsett funksjonsevne
021/18 Årsmelding 2017 - Årdal eldreråd 
022/18 Årsrapport brannvernet 2017
023/18 Årsmelding og rekneskap 2017 - Årdal energi KF 
024/18 Ansvarleg lån - Norsun  U.off. §23