Kommunestyremøte 30. mars

Kommunestyret har møte torsdag 30. mars kl. 12.00 i kommunestyresalen.

Saker som skal handsamast er;

013/17 Godkjenning og signering av møteprotokoll
014/17 Referatsak
015/17 Revisjon av kommunal tiltaksstrategi - for bruk av spesielle miljøverkemidlar - SMIL og NMSK 2017 - 2020
016/17 Årsmelding eldreråd 2016
017/17 Årsmelding og rekneskap 2016 - Årdal utvikling
018/17 Framtidig tenestestruktur i omsorgstenestene
019/17 Regional plan for arbeidet for god psykisk helse hjå barn og unge
020/17 Samanslåing av legekontora - reduserte driftsutgifter
021/17 Sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet
022/17 Hydrogen - invitasjon til å ta del i kommuneprosjekt