A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kommunestyremøte 29. oktober

Torsdag 29. oktober kl. 13.00 er kommunestyret samla til møte.

Grunna smitteverntiltak er det avgrensa plass for publikum.

Saker til handsaming er:
064/20 Godkjenning av innkalling, signering av møteprotokoll
065/20 Orienteringssaker
066/20 Økonomisk rapportering 2.  tertial 2020
067/20 Årdal Kraftlag AS - vederlag for kraft 2021
068/20 Plan for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll 2019-2023
069/20 Prosjekt statlege arbeidsplassar
070/20 Innkjøpsreglement 2020-2024 for Årdal kommune
071/20 Fritak og permisjon frå politisk verv -  utval for tekniske tenester

Saker med vedlegg kan du lese her.