A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kommunestyremøte 27. februar

direktesending27februar

Torsdag 27. februar kl. 14.00 (nb! merk møtetida) har kommunestyret sitt første møte i 2020. Møtet er i kommunestyresalen.

Du kan følgje møtet og sakene i direktsending frå salen ved å gå inn på kommuneTV.

Kommunestyret startar dagen med å delta på klimamøte i kantina på rådhuset frå kl. 10.00 - 13.00.

Saker:
001/20 Godkjenning av innkalling, signering av møteprotokoll
002/20 Referatsak
003/20 Lyssetting av turstiar
004/20 Planstrategi - føringar for arbeidet
005/20 Finansiering av kjøp av ein andel  i Klyngjetunet burettslag
006/20 Val av nestleiar og varamedlemer til kommunalt råd for menneske med nedsett funksjonsevne
007/20 Brann og redningstenester - vertskommunesamarbeid Årdal og Lærdal
008/20 Suppleringsval eigedomsskattetakstnemnd 2020-2023

Saker og vedlegg finn du tilgjengeleg i innsynsportalen.