A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kommunestyremøte 20. oktober

Kommunestyret har ordinært møte torsdag 20. oktober kl. 13.00 i kommunestyresalen.

Sakliste:
073/16 Godkjenning og signering av møteprotokoll
074/16 Referatsaker
075/16 Økonomisk rapport
076/16 Framlegg til overordna analyse, plan for forvaltningsrevisjon og plan for gjennomføring av selskapskontroll 2015-2019
077/16 Endra namn på tenesteområde
078/16 Evaluering av drift Gamleskulen brukthandel og aktivitetsenter
079/16 Utvikling av legetenesta
080/16 Bustadstrategi for Sogn
081/16 Val av overskattetakstnemnd for eigedomsskatt 2016-2019

Fullstendig oversikt over saker med vedlegg.