Kommunestyremøte 17. mars

Kommunestyret har møte torsdag 17. mars i kommunestyresalen, rådhuset.

Saker som skal til handsaming er;

008/16

Godkjenning og signering av møteprotokoll

009/16

Referatsak
- Årsrapport 2015 frå Skatteoppkrevjaren
- Kontrollrapport 2015 vedrørande skatteoppkrevjarfunksjonen i Årdal kommune

010/16

Endring av Vedtekter for barnehagane i Årdal

011/16

Kommunereforma - ein statusrapport pr. februar 2016

012/16

Namnesak 2015/5 Naddvik/Natvik, Ofredal/Offerdal m. fl. i Årdal kommune

013/16

Søknad om godkjenning av lokale i Årdalssenteret for  AS Vinmonopolet

014/16

Ofredalsanlegget - framlegg til driftsavtale med foreininga Indre Ofredals Vener

015/16

Vidare drift av overgrepsmottaket i Sogn og Fjordane

016/16

Samlokalisering av helsetenester - Sluttrapport

017/16

Årsmelding 2015 - Næringsfondet (kraftfondet)