A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kommunestyremøte 17. desember

Kommunestyret har sitt siste møte i 2015, torsdag 17. desember i kommunestyresalen.


Møtet startar kl. 11.00 med lunsj på Klingenberg hotell og utdeling av prisar til Årets Årdøl og kulturprisen 2015.

Ordinært møte startar i kommuenstyresalen kl. 12.15.

Saker som skal handsamast er:

Sak nr.    Sakstittel
085/15 Godkjenning og signering av møteprotokoll
086/15 Referatsak
001/15 Selskapskontroll
002/15 Høring - endringer i valgloven
003/15 Orientering til kommunestyret om overgrepsmottak, vidare drift frå 2016

087/15 Økonomisk Rapport pr 31.10.2015 med prognose
088/15 Søknad om permisjon frå verv som varamedlem til kommunestyret
089/15 Rammeavtale – val av forvaltningsrevisor
090/15 Oppsetting og finansiering av hjortegjerde på Farnes nye kyrkjegard
091/15 Regulering av festeavgift for graver
092/15 Budsjett 2016 - Årdal Energi KF
093/15 Budsjettendringar investeringsbudsjett 2015
094/15 Budsjett 2016, Økonomi og handlingsplan 2016-2019
095/15 Rullering av samarbeidsavtale om interkommunalt krisesenter tilbod
096/15 Lett rullering av Idretts- og anleggsplanen
097/15 Oppmoding om busetjing av flyktningar i 2016
098/15 Vurdering av deltaking i Sogn Lokalmedisinske senter og inngåing av formell vertskommuneavtale
099/15 Strategisk næringsplan 2016-19 - Handlingsplan 2016
100/15 Tung rullering SNP 2017-2020
101/15 Val av eigedomsskattetakstnemnd 2015-2019
102/15 Val av møtefullmektig 2015 - 2019
103/15 Val av representant til Årdal kyrkjelege fellesråd 2015 - 2019
104/15 Val av styremedlemer til Oliva O. og Ole A. Lægreids minnefond 2015 - 2019
105/15 Val til SF Revisjon IKS
106/15 Vassregionutval - oppnemning av kommunal representant 2015 - 2019

Tips ein ven Skriv ut