A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Innkomne listeframlegg til offentlig ettersyn

Partia sine listeframlegg vert lagt ut her etterkvart som dei kjem inn til kommunen. Listene er òg tilgjengelege i Tenestetorget, rådhuset.


Listeframlegg til kommunestyrevalet må vere innlevert innan 31. mars 2015 kl. 12.00Listeframlegget er å rekne som innlevert når det er kome fram til kommunen. Posten må vere komen fram eller framlegget må vere levert direkte innan fristen går ut.

Innkomne lister til offentleg ettersyn:

Innlevert listeframlegg frå Fremskrittspartiet - motteke 27. februar 2015

Innlevert listeframlegg frå Arbeiderpartiet - motteke 26. mars 2015

Innlevert listeframlegg frå Senterpartiet - motteke 27. mars 2015

Innlevert listeframlegg frå Venstre - motteke 27. mars 2015  

Innlevert listeframlegg frå Høgre - motteke 30. mars 2015

Innlevert listeframlegg frå Miljøpartiet De Grønne - motteke 31. mars 2015

Valfør:
Kven som som fyller vilkåra for å kunne veljast til kommunestyrevalet står i valglovens § 3-3.

Tal kandidatar:
Listeframlegg ved kommunestyreval skal ha med minimum 7 kandidatar og maksimum 53 kandidatar. Av desse kan inntil 6 kandidatar få røystetillegg og skal settast først på lista og med store bokstavar.

Les regelverket om krav til, og handsaming av listeframlegg.

Endring i vallova:
Det er endring i vallova sidan førre kommuneval om rett til å krevje seg friteken frå val. Vallova § 3-4 (1);
"Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten."

Liste etter forenkla regelverk
Nokon parti kan stille valliste ved kommunestyrevalet 2015 etter forenkla reglar for krav til underskrifter til listeframlegget.

Tips ein ven Skriv ut