Informasjonsmøte om hjortevilt og skrantesjuke (CWD)

Lærdal: Villakssenteret 18. januar kl. 19.30 
Ål, Torpomoen 19. januar kl. 19.30 

Informasjon frå: Mattilsynet, Miljødirektoratet, NINA, Veterinærinstituttet                 

Villreinutvalet Nordfjella
Villreinnemnda

Jegerar, jaktrettshavarar, offentleg forvalting og øvrig interessert publikum er velkomne.

Den 18. og 19. januar arrangeres åpne informasjonsmøter om hjortevilt og skrantesjuke (CWD) og i hhv. Lærdal og Ål. Det blir foredrag om hjortevilt, sykdom og tiltak i området fra blant annet NINA, Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Universitetet i Oslo (kun Ål) og Miljødirektoratet. Det er Villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen og Nordfjella villreinutval som arrangerer møtene, og de vil også si noe om villreinarbeidet lokalt.

Seminaret er også relevant for de som arbeider med elg, hjort og rådyr. Framover ønsker bl.a. Miljødirektoratet og Mattilsynet å få til en bedre kartlegging av disse artene rundt Nordfjella, både via innsamling fra jakt og fallvilt. Dette vil vi komme nærmere tilbake til.