A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Informasjon til kommunane - Pakkeforløp Psykisk helse og rus

Pakkeforløpa introduserer ingen nye rettar eller plikter for brukar, men skal bidra til å sette god praksis i system.  Pakkeforløpa er forankra nasjonalt, dei er utarbeidd av breitt samansette arbeidsgrupper med brei involvering i høyringsrundane.

Kva er eit pakkeforløp? 
Pakkeforløp er nasjonale, normerende forløp for utgreiing og behandling av ulike tilstander. Det beskriv eit pasientforløp i heilskap, utan unødig ventetid. Forløpa byggjer på nasjonale og internasjonale faglege retningslinjer for utgreiing og behandling.  
 
Kvifor pakkeforløp? 
Dei fem måla for pakkeforløp er: 
1. Auka brukarmedverknad og brukartilfredshet 
2. Samanhengande og koordinerte pasientforløp 
3. Unngå unødig ventetid 
4. Likeverdig tilbod til pasientar og pårørande uavhengig av kvar i landet dei bur 
5. Betre ivaretaking av somatisk helse og gode levevaner 

Lenkjer til pakkeforløpa: 
De tre første pakkeforløpa er tatt i bruk frå 1. januar 2019: 

Vidare kjem det tilstandsspesifikke pakkeforløp som skal takast i bruk frå 15. februar 2019:  

Det vil truleg komme fleire tilstandsspesifikke pakkeforløp. 
 
Brukarmedverknad
Brukar skal involverast i alle avgjersle som gjeld han/ho. Ved førespurnad til hjelpeapparat skal god informasjon om dei ulike behandlingsalternativ og tenestetilbod gjevast. På denne måten sikrar ein at brukar kan ta eit informert val om behandling og oppfylging. Brukar skal så langt som råd delta i utforming av eigen tilvising og behandling, her under lage eigen behandlingsplan saman med behandlar. Undervegs skal det vurderast om tilbodet er i tråd med ynskje og forventning. 
 

Kommunane sine rettar og pliktar

Forløpskoordinator: 
Eit sentralt grep for å sikre oppfølging, og unngå unødige avbrot er bruk av forløpskoordinator både i kommune og spesialisthelsetenesta. Forløpskoordinator skal være ein viktig kontaktperson for brukar/pårørande under eit pakkeforløp, når brukar/pårørande har eit behov for dette. 
Forløpskoordinering i kommunen vert føreslått lagt til koordinerande eining, men det er opp til kommunane sjølv å organisere dette i eigen kommune. Informasjon om forløpskoordinator og pakkeforløp bør tydeleg komme fram på kommunane sine nettsider. 

Før: Følgje opp eventuelle behov for brukar fram til oppstart utgreiing/ behandling i spesialisthelsetenesta. Være eit synleg kontaktpunkt for brukarane. Ofte vil det vere tilvisar som har denne oppfølginga, men koordinator vil vere eit alternativ når dette er eit behov.  
Under: Samhandling med forløpskoordinator i spesialisthelsetenesta, spesielt ved  tidleg oppdaga behov for kommunale teneste etter utskriving. 

Etter: Brukar sin koordinator inn mot hjelpeapparatet. Ansvar for Individuell Plan/ansvarsgruppe. 
 

Tilvising  

Pakkeforløpa startar i kommunane ved at ei tilvising vert sendt til spesialisthelsetenesta som tidlegare. Tilvising bør så langt som mogleg innehalde ei grundig kartlegging før den vert sendt, mellom anna innhente informasjon om eventuelle andre kommunale tenester. Brukar bør i dei tilfelle der det er mogleg, delta i utforming av eiga tilvising. Spesialisthelsetenesta vurderer på bakgrunn av tilvising frå kommunen kva pakkeforløp brukar skal ha.

Lenker til tilrådd innhald i tilvising:
 

Alle brukarar som vert tilvist psykisk helsevern og TSB, vert tilbydd pakkeforløp. Ved mottak av tilvising vil spesialisthelsetenesta, som tidlegare gjere ei vurdering av om brukar har rett til helsehjelp i spesialisthelsetenesta. Ved avslag  skal det ligge ei fagleg grunngjeving og tilråding om kva anna oppfylging som kan være aktuell. Deretter skal pakkeforløp avsluttast.

Etter ein Ø-hjelp-innlegging eller Ø-hjelps-vurdering, skal pasienten verte tilbydd pakkeforløp ved behov for vidare utgreiing og behandling i spesialisthelsetenesta. 
 

Samhandling

Helseføretaket har ansvar for brukar under dag/ døgn behandling. 

Samhandling er eit gjensidig ansvar, men det skal føreligge samtykke frå brukar og tilpassast brukar sine ynskje og behov. Ved endring i tilstand eller behov for å revidere behandlingsplanar, bør fastlege informerast. Dersom tilvisar ikkje er fastlege, bør det sendast oppdatering til både tilvisande instans og fastlege. Tilbakemelding bør då innehalde ei oppsummering av evalueringspunkt. 

Dersom brukar allereie er mottakar av kommunale tenester, bør det etablerast samarbeid mellom dei ulike instansane så snart som råd etter at brukar er tatt i mot ved poliklinikk eller døgnavdeling. Ved behov for oppfylging av kommunen undervegs i forløp, bør kommunen varslast så raskt som råd for å sikre eit tidleg samarbeid om tiltak. 

Ved innlegging i døgneining, skal kommunen varslast innan 24 timar jamfør forskrift om utskrivingsklare pasientar.  Ved innlegging bør samarbeid mellom involverte partar avtalast innan ei veke etter innlegging, der mellom anna behandling og oppfylging i tida før innlegging evaluerast. 

For brukarar som har behov/ ynskje om bistand til å komme i/bli i arbeid/skule,  må dette vere eit integrert samarbeid mellom kommune/fylkeskommune/NAV og helse. 

Samarbeidsmøter undervegs vert arrangert utifrå brukar sine behov og ynskjer. 

Planlagt avslutting av pakkeforløp skjer etter gjensidig avtale mellom brukar og PHV. Ved behov for vidare oppfylging utanfor spesialisthelsetenesta bør det føreligge ein konkret, skriftleg plan for dette. 

Evalueringspunkt bør gjennomgåast i avsluttande samarbeidsmøte. I samråd med brukar skal naudsynte forventningar i perioden etter utskriving førebuast, og informasjon om kommunal oppfølging gjevast. 

Koordinator/behandlar i kommunen har ei koordinerande og sentral rolle etter avslutta behandling i psykisk helsevern.

Tilrettelegging og samarbeid rundt utskriving må sjåast i samanheng med forskrift om utskrivingsklare pasientar.
 

Ved behov for meir informasjon sjå vedlagt lenkjer: