A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Helsefagarbeidarar/assistentar - ledige stilingar

Det er ledig 3 stillingar i Bu- og miljøtenesta ( 1 x 40%, 1 x 85%, 1 x 75% ) som helsefagarbeidar /assistent i team til brukarar som treng tenester heile døgnet. Tenesta vert ytt i brukarane sin heim.

Søknadsfrist 7. november 2016.

Arbeidsoppgåver
Arbeidsoppgåvene er å yte praktisk bistand i alle daglege gjeremål. Tenesta vert ytt som personleg assistanse, den som vert tilsett arbeider ii team i døgnkontinuerleg turnus, i 3 delt skiftordning med lange vakter 3. kvar helg.

Brukar disponerer fleire tekniske hjelpemidlar som den tilsette må meistre. Det kan bli justeringar av prosentane når turnusen er ferdig utarbeida.

Kvalifikasjonskrav
Det er ynskjeleg med utdanning som helsefagarbeidar, men det er ingen krav.

Personlege eigenskapar
Me søkjer etter personar:
- som er positiv og fleksibel 
- som likar å arbeide både i team og sjølvstendig
- som har evne og vilje til god kommunikasjon med brukar, pårørande og kollega
- som er flink til å følgje gjeldande prosedyre og 
- som taklar akutte situasjonar og skape ro i situasjonen. 
- som likar å vere ute og vere i fysisk aktivitet.
- som har gode ferdigheitar i norsk, skriftleg og muntleg.
- som har sertifikat og kan køyre stor bil

Andre opplysningar
Det er turnusarbeid med tredelt vaktordning. Arbeid kvar 3.helg med lange vakter.

Kontaktpersonar:
Marita Opheim, Leiar for Bu- og miljøtenesta, tlf: 90807056, marita.opheim@ardal.kommune.no
Jane Kristin Lindstrøm-Bolme, Leiar for tenester for funksjonshemma, mobil: 908 77 068, jane.kristin.lindstrom.bolme@ardal.kommune

Elektronisk søknad via rekrutteringsløysinga vår.