A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Helse og omsorg/Eldreomsorg/Heimehjelp

Heimehjelp

Heimehjelpstenesta er eit tilbod til innbyggjarane som treng assistanse med daglege gjeremål i eigen heim.

Dette dreier seg om oppgåver som reinhald, vask av klede og handling.

Tenestene vert tildelt etter søknad, og målsettinga er å legge forholda til rette slik at eldre og funksjonshemma skal kunne få bu heime så lenge som dei måte ønskje det.

Det kan søkjast om å få tildelt tenester for ein kortare periode under rehabilitering etter sjukdom eller skade.

Kontakt Tildelingskontoret om du har spørsmål: 57 66 50 50