A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Formannskapsmøte 9. juni

Formannskapet har sitt siste møte før ferien tysdag 9. juni kl. 12.00 i kommunestyresalen.


Saker som skal handsamast er:

064/15

Godkjenning og signering av møteprotokoll

 

065/15

Referatsaker, skriv og meldingar

 

066/15

Delegerte skjenke/serveringssaker

 

067/15

Delegerte byggesaker

 

068/15

Økonomisk rapport pr. 1. tertial (30.04.15)

 

069/15

Dispensasjon frå LNF-formål i arealdelen - Utviding av sel på Kletta

 

070/15

Finansiering - Prosjektleiar for Indre Sogn vassområdeutval og Ytre Sogn vassområdeutval

 

071/15

Oppmoding om å busetje fleire flyktningar i 2015 og 2016

 

072/15

Styringsdokument FDV

 

073/15

Vedtektsendring skulefritidsordninga

 

074/15

Plan for helsestasjon Årdal kommune 2015 - 2019

 

075/15

Salsløyve til forbrukarsal - Tya Bryggeri AS

 

076/15

Endring av selskapsavtalen for Sogn og Fjordane Revisjon IKS

Ikkje offentleg

077/15

Gjeld eventuelt sal av kommunalt areal i Naddvik

Ikkje offentleg