A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Formannskapsmøte 5. september

Formannskapet har møte tysdag 5. september kl. 13.00 i kommunestyresalen.

Saker som skal handsamast er:
081/17 Godkjenning og signering av møteprotokoll
082/17 Delegerte skjenke/serveringssaker
083/17 Delegerte landbrukssaker
084/17 Delegerte saker
085/17 Økonomisk rapportering - halvårsrapport pr 30. juni 2017
086/17 Avslag på søknad om prosjektmidlar - klage på vedtak
087/17 Detaljreguleringsplan for Storevegen 67, Øvre Årdal - Slutthandsaming
088/17 Avgrensa høyring, detaljerte planar for miljø og landskap  Indre og Ytre Offerdal kraftverk
089/17 Godkjenning av avtale mellom Årdal kommune og Årdal Sjøfront AS
090/17 Søknad om stønad Årdal kyrkje 150 år

Fullstendig oversikt på sakene finn du her.