Formannskapsmøte 5. desember

Formannskapet har møte torsdag 5. desember kl. 10.00 i kommunestyresalen.

I  dette møtet skal mellom anna neste års budsjett handsamast og leggast ut på høyring fram til kommunestyremøte 19. desember.

Sakliste med vedlegg finn du her
110/19 Godkjenning og signering av møteprotokoll
111/19 Referatsaker
112/19 Drøftingssaker
113/19 Delegerte landbrukssaker
114/19 Delegerte saker
115/19 Delegerte plan- og byggesaker
116/19 Økonomisk rapportering pr. 31. oktober 2019
117/19 Budsjettendringar investeringsbudsjett 2019
118/19 Handlingsplanar VAR (Vatn, Avløp og Renovasjon) 2020 - 2023 Handlingsplanar 2020
119/19 Rullering idretts- og anleggsplan 2020-2023
120/19 Oppstart av kartlegging og verdsetting av friluftsområde
121/19 Handlingsplan mot vald i nære relasjonar 2020 - 2024
122/19 Avtale om innkjøpssamarbeid
123/19 Kommunearkivordninga i Vestland kommunalt oppgåvefellesskap 
124/19 Årdal kyrkjelege fellesråd - dekning av meirforbruk 2017
125/19 Endring av selskapsavtalen for SIMAS 
126/19 Evaluering av regionalplan Sogn regionråd 2017 - 2020
127/19 Utvikling og omdømmeprosjekt for Årdal
128/19 Sogn for alle 2020-2023
129/19 Budsjett 2020 / Økonomi og handlingsplan 2020-2023 Utleggingsvedtak
130/19 Tildeling av Årets årdøl og kulturpris 2019 (Ikkje offentleg §5 utsett innsyn)