A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Formannskapsmøte 31. oktober

kommunevapen-logo til kredinor

Torsdag 31. oktober kl. 12.00 har det nye formannskapet sitt første møte. Møtet er i kommunestyresalen og er ope for alle.

Det er mange saker som skal handsamast denne dagen og her finn du meir informasjon om sakene og vedlegga.

Sakliste:
089/19 Godkjenning av innkalling og signering av møteprotokoll
090/19 Referatsaker
091/19 Delegerte plan- og byggesaker
092/19 Delegerte skjenke/serveringssaker
093/19 Delegerte landbrukssaker
094/19 Delegerte saker
095/19 Økonomisk rapportering 2. tertial 2019 
096/19 Helse- og omsorgsplan 2019 - 2029
097/19 Plan for helsestasjon Årdal kommune 2019 - 2023
098/19 Høyringsuttale - utvida jakttid på hjort og elg i Nordfjella-regionen (CWD) 1. januar 2020 til 31. januar 2022
099/19 Kommuneplan for Årdal kommune 2019-2030 - Samfunnsdelen 
100/19 Årdal kommunale ferjekai som beredskapskai
101/19 Årdal som nasjonalparkkommune
102/19 Strategisk Næringsplan - handlingsplan 2020
103/19 Tildeling av kulturmidlar 2019 - andre gongs utlysing
104/19 Audiovisuell løysing til kantine/møterom i Rådhuset
105/19 Uttale - Søknad om løyve til utslepp frå tunneldrift og dumping av overskotsmassar i Årdalsfjorden i samband med bygging av Offerdalen Kraftverk
106/19 Kommunalt tilskot til etablering av Årdal Teknologipark AS
107/19 Intensjonsavtale - kjøp av leiligheitar