A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Formannskapsmøte 29. august

Formannskapet har møte 29. august kl. 10.00 - 15.00 i kommunestyresalen og dette er det siste møtet før valet.

Saker som skal handsamast er:
066/19 Godkjenning og signering av møteprotokoll
067/19 Referatsaker
068/19 Delegerte skjenke/serveringssaker
069/19 Delegerte plan- og byggesaker
070/19 Delegerte landbrukssaker
071/19 Gregory Russell Huetinck - Søknad om konsesjon - Hagane, Offerdalen - gbnr 33/2, 3 og 34/2
072/19 Geir Nyland og Stine Gruben Breivik - søknad om konsesjon på erverv av fast eigedom  - gbnr 29/1 - Asperheim i Årdal kommune
073/19 Søknad om dispensasjon for oppføring av dagsturhytte - Bjørnaholten, Seimsdalen
074/19 Gerhard Einan - søknad om dispensasjon frå utnyttingsgrad gbnr 17/173
075/19 Espen Hestetun - søknad om dispensasjon frå utnyttingsgrad m.m. gbnr 9/310
076/19 Martin Andersen Smedegård - søknad om dispensasjon frå utnyttingsgrad m.m. gbnr. 6/237
077/19 Tilskot til etablering av sjøredningsbase i Leikanger
078/19 Ny selskapsavtale og plan for responssenterfunksjon Alarmsentralen Sogn og Fjordane
079/19 Reglement for kommunalt råd for menneske med nedsett funksjonsevne
080/19 Mellombels bruk av Øvstetunshagen bufellesskap
081/19 Riving og sanering av Tangevegen 14
082/19 TV aksjon 2019
083/19 Økonomi - og handlingsplan 2020 - 2023 / Budsjett 2020
084/19 Saksframlegg håndtering av sprengmassar i forbindelse med utviding av Seimsdalstunnelen
085/19 Saksframlegg Kommuneplan for Årdal kommune - Samfunnsdelen
086/19Helse- og omsorgsplan Årdal kommune 2019 - 2029 Nytt utleggingsvedtak

Fullstendig oversikt på saker og vedlegg finn du her.