Formannskapsmøte 2. februar

Formannskapet har møte tysdag 2. februar kl. 12.00 i kommunestyresalen.


Saker som skal handsamast er:

006/16 Godkjenning og signering av møteprotokoll
007/16 Ofredalsanlegget - framlegg til driftsavtale med foreininga Indre Ofredals Vener
008/16 Søknader om tilskot - lag/organisasjonar
009/16 Disponering av budsjettposten mindre investeringar - 2016
010/16 Prosjekt som krev omdisponering av areal til utbyggingsformål
011/16 Energi og klimaplan - rullering