Formannskapsmøte 17. april

Det er formannskapsmøte tysdag 17. april kl. 12.00 i kommunestyresalen. 

Saker som skal handsamast er:
034/18 Godkjenning og signering av møteprotokoll
035/18 Referatsaker
036/18 Økonomirapportering
037/18 Delegerte landbrukssaker
038/18 Dispensasjon frå reguleringsplan for Sandgota tilbygg på område avsett til trafikk
039/18 Handsaming av klage på vedtak 030/18, bruksendring av 1. etasje Storevegen 5
040/18 Tildeling av kulturmidlar 2018
041/18 Status bufellesskap ROP Tangevegen 14 og Klyngetunet bufellesskap
042/18 Prioritering av investeringsposten Mindre investeringar -  tenesteområda
043/18 Intensjonsavtale mellom kommunane Årdal - Lærdal og Aurland om utvida interkommunalt samarbeid
044/18 Årsmelding - næringsfondet 2017
045/18 Årsrapport brannvernet 2017
046/18 Fluorskader på hjortevilt i Årdal
047/18 Signalanlegg sjukheimane - kriterier for anbod
048/18 Rehabilitering kunstgrasbana med undervarme - Jotun stadion - Godkjenning av tildelingskriterier - Utsett innsyn §5
049/18 Heisprosjekt - kyrkjelydshuset på Årdalstangen - Utsett innsyn §5
050/18 Utskifting sklie - friluftsbasseng Øvre Årdal - Utsett innsyn §5