A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Formannskapsmøte 14. mars

Formannskapet har ordinært møte tysdag 14. mars kl. 12.00 i kommunestyresalen.

Saker som skal handsamast;

017/17 Godkjenning og signering av møteprotokoll
018/17 Referatsaker
019/17 Økonomirapportering
020/17 Delegerte saker
021/17 Delegerte skjenke/serveringssaker
022/17 Planførespurnad - Detaljreguleringsplan for Storevegen 67, Øvre Årdal
023/17 Planførespurnad - Detaljreguleringsplan Storevegen 26 og 28 samt Fridtjof Nansensveg 1
024/17 Offerdal Kraftverk AS - søknad om konsesjon for overtaking av fallrettar
025/17 Revisjon av kommunal tiltaksstrategi - for bruk av spesielle miljøverkemidlar - SMIL og NMSK 2017 - 2020
026/17 Regional plan for arbeidet for god psykisk helse hjå barn og unge
027/17 Søknad om stønad - kommuneprosjektet Sogndal Fotball 2017
028/17 Hydrogen - invitasjon til å ta del i kommuneprosjekt
029/17 Framtidig tenestestruktur i omsorgstenestene 
030/17 Samanslåing av legekontora - reduserte driftsutgifter
031/17 Sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet
032/17 Finansiering Årdal sjøfront - lån næringsfond U.off. §23
033/17 Klientsak - Orientering til formannskapet U.off. §13