Formannskapsmøte 10. oktober

Formannskapet har møte tysdag 10. oktober kl. 12.00 i kommunestyresalen.

Saker som skal handsamast er:
101/17 Godkjenning og signering av møteprotokoll
102/17 Referatsaker
103/17 Delegerte skjenke/serveringssaker
104/17 Delegerte landbrukssaker
105/17 Bustader ROP og psykiatri Tangevegen 14
106/17 Deltaking i OFU-prosjekt - tilbod frå Ecura
107/17 Økonomi og handlingsplan 2018-2021
108/17 Løyving - TV aksjon 2017
109/17 Kommunen si gjennomføring av borgarleg vigsel frå 1.1.2018
110/17 Søknad om støtte frå viltfondet i Årdal til viltbehandlingsanlegg
111/17 Klagesak - forsøpling i Seimsdalen
112/17 Avtale mellom Årdal kommune og Norsun AS, ikkje offentleg §23

Fullstendig oversikt på saker og vedlegg ligg ute på innsynsportalen vår.