A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Formannskapsmøte 1. desember

Formannskapet har møte 1. desember i kommunestyresalen kl. 12.00.


Saker som skal handsamast er:

104/15 Godkjenning og signering av møteprotokoll
105/15 Referatsaker
106/15 Delegerte saker
107/15 Delegerte landbrukssaker
108/15 Delegerte skjenke/serveringssaker
109/15 Økonomisk Rapport pr 31.10.2015 med prognose
110/15 Budsjettendringar investeringsbudsjett 2015
111/15 Budsjett 2016, Økonomi og handlingsplan
112/15 Temaplan Utedrift - Utlegging til offentleg ettersyn
113/15 Lett rullering av Idretts- og anleggsplanen
114/15 Revisjon av bustadsosial handlingsplan - til offentleg høyring
115/15 Oppsetting og finansiering av hjortegjerde på Farnes nye kyrkjegard
116/15 Dispensasjon for utnyttingsgrad gnr/bnr 9/396 Buktvegen 12A, 6884 Øvre Årdal
117/15 Rullering av samarbeidsavtale om interkommunalt krisesenter tilbod
118/15 Tildelingskriterie IKT rammeavtale - endring