Formannskap og kommunestyremøte 3. september

Torsdag 3. september er det siste ordinære møte i Formannskapet for inneverande periode. Kommunestyret skal ha arbeidsmøte på rullering av Strategisk Næringsplan.


Formannskapet startar med møte kl 09.00 og kommunestyret har arbeidsmøte frå kl 12.00.

Formannskapet si sakliste:
078/15 Godkjenning og signering av møteprotokoll
079/15 Referatsaker, skriv og meldingar
080/15 Delegerte saker
081/15 Delegerte byggesaker
082/15 Delegert landbruk
083/15 Delegerte skjenke/serveringssaker
084/15 SMIL-midlar 2015 - Spesielle miljøtiltak i jordbruket - tildeling av midlar
085/15 Framtidig organisering for drift og utvikling av Offerdalsanlegget og orientering om arbeid som pågår
086/15 Uttale til høyring - Konsesjonssøknad for Nundalselvi kraftverk
087/15 Høyringsuttale - framlegg til endringar i lov om eigedomsskatt på verk og bruk
088/15 Budsjett 2016
089/15 Kommunal medfinansiering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar
090/15 Folkehelseplan til høyring
091/15 Tiltak i spesialomsorg (Ikkje offentleg)