A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Forbod om bruk av open eld og bålbrenning

Gjeld i tida mellom 15. april og 15. september.

Forbodet gjelder følgjande typar brenning:

- Alle former for open eld og bål i eller i nærleiken av skog og mark.
- Alle former for open brenning av kvist, halm og annet virke i landbruket, anna næring og hjå private.

Andre former for aktivitetar og arbeid som indirekte kan forårsake antenning kan inntil vidare gjennomførast om det etter en nøye risikovurdering er funne forsvarleg, samt at det vert gjennomført naudsynte brannførebyggande tiltak.
Vedtaket er heimla i brannlova § 14.