A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Fellingskvoter for villrein 2014

Sogn og Fjordane villreinnemnd har gjort vedtak om fellingskvote i 5 villreinområde i fylket

Villreinnemnda for Sogn og Fjordane har i møte 02.04.2014, med heimel i Forskrift om forvaltning av hjortevilt av 10. Februar 2012, §§ 20 og 21, gjort fylgjande vedtak:

Svartebotn villreinområde
Det vert tildelt 13 løyver i Svartebotn villreinområde, med slik fordeling på alder og kjønn: 4 valfrie, 4 simle/ungdyr, 5 kalv.

Sunnfjordfjella villreinområde
Det vert tildelt 18 løyver i Sunnfjordfjella villreinområde. Løyva er frie men uttaket skal fylgje vedteken bestandsplan og avskytingsplan i høve fordeling på alder og kjønn.

Førdefjella villreinområde
Det vert tildelt 18 løyver i Førdefjella villreinområde. Løyva er frie men uttaket skal fylgje vedteken bestandsplan og avskytingsplan i høve fordeling på alder og kjønn.

Lærdal/Årdal villreinområde
Det vert tildelt 68 løyver i Lærdal/Årdal villreinområde. Løyva er frie men vil i fylgje vedteken bestandsplan og avskytingsplan verte fordelt slik: 14 valfri dyr, 34 simler/ungdyr, 20 kalvar.

Vest-Jotunheimen villlreinområde
Det vert tildelt 100 løyver i Vest-Jotunheimen villreinområde, med slik fordeling på alder og kjønn: 40 valfrie, 35 simle/ungdyr, 25 kalv.

Vedtaka kan påklagast til Miljødirektoratet innan tre veker. Evt. klage lyt vere skriftleg og skal sendast til Sogn og Fjordane villreinnemnd, adr. Siri Bøthun Naturforvaltning, 6896 Fresvik.