Ervervmessig transport i kommunen

I tidsrommet 2014, 2015 og 2016 har Årdal kommune tildelt fire løyve for ervervsmessig transport med snøscooter.

Fylgjande har løyva:

  • Sletterust Fjellservice AS v.Ole Ø Vee: leigekøyring i Sletterustområde 
  • Idrettslaget Jotun v.Anders S Hestetun: leigekøyring i områda ved Fardal 
  • Årdalstangen idrettslag v. Ivar Jevnaker: løypekøyring og leigekøyring i fjellområda Offerdalen og Seimsdalen. 
  • Norsk Folkehjelp:  leigekøyring i Årdal kommune 

Leigekøyring har slik definisjon i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §5 a;
- transport mellom bilveg og hytte,
- tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag,
- transport for massemedia på reportasjeoppdrag,
- transport av funksjonshemmede,
- transport av ved,
- transport etter dispensasjon i medhold av denne forskrifts § 6