A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Heim/Tenester/Sjølvbetjening/Elektroniske skjema

Elektroniske skjema

Her finn du elektroniske skjema som du kan fylle ut og sende inn direkte til kommunen.
For skjema som kan sendast inn elektronisk vert data kryptert og sendt over sikker linje. Ver likevel varsam med kva opplysningar du legg inn i skjema.

Når du opprettar brukar og logger deg inn i skjemaløysinga får du mellom anna tilgang til å mellomlagre skjema og oversyn over skjema som er sendt inn tidlegare.

Nokon skjema er i tillegg lagt ut som pdf. Desse må skrivast ut og sendast i vanleg post.

OBS! Ikkje send skjema med sensitiv informasjon som vedlegg til epost til kommunen.


B
Barnehageplass - elektronisk søknadsskjema
Barnehageplass for barnehageåret 2018/2019 - søknad/endring/oppsigelse
Barnehageplass for barnehageåret 2019/2020 - søknad/endring/oppsigelse
Barnevern - melding
Boligtilskudd - søknad

E
Eigedomsinformasjon
Eldreomsorg - søknad om tenester PDF document ODT document
Eldstad
Enkeltvedtak - klage

F
Ferdigattest – søknad
Fritidskontakt/støttekontakt - registrering
Fyrverkeri (pyroteknisk vare) - søknad om
Fyrverkeri (pyroteknisk vare) - søknad om tillatelse til handel
Følgjekort søknad

G
Generell førespurnad til kommunen
Generell henvendelse til kommunen
Graveløyve søknad
Gravetillatelse i kommunal vei eller grunn - søknad

H
Helse- og omsorgstjenester - søknad
Hjelpeverje - søknad

K
Klage på enkeltvedtak
Konsesjon på erverv av fast eiendom - søknad
Konsesjon ved kjøp av fast eigedom - søknad
Konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - egenerklæring
Konsesjonsfritak ved kjøp av fast eigedom -
Kulturformål - søknad om tilskudd

L
Ledsagerbevis - søknad
Leige av idrettsanlegg
Lokaler og anlegg - søknad om leie, til arrangement

M
Motorferdsel i utmark
Motorferdsel i utmark - søknad

O
Omsorgsstønad - søknad

P
Parkeringsløyve for forflytningshemma -
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad
PPT meldeskjema
Psykisk helseteneste - søknadsskjema

R
Registreringsskjema vaksenopplæring

S
Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
Salsløyve - søknad om løyve til sal av
Sanitærabonnement - søknad/melding om
Sanitærabonnement - søknad/melding om endring
Serveringsbevilling - søknad
Serveringsløyve - søknad
Skatt - søknad om nedsetjing eller ettergjeving
Skatteattest - søknad
Skjenkebevilling - søknad
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)
Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)
Skjenkeløyve - søknad
Skjenkeløyve - søknad om endra vilkår for eit
Skjenkeløyve - søknad om løyve for eitt
Skole - Permisjon fra undervisning - søknad
Skulefritidsordning - SFO ()
Spesialundervisning - søknad
Støttekontakt
Søknad om ferdigattest
Søknad om tillatelse til våtrom i eksisterande bygning

T
Tiltak - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
Timeliste avlastar
Timeliste støttekontakt
Transport - legeerklæring
Transportkort - søknad
Trygde-/omsorgsbolig - søknad
Trygghetsalarm - søknad
Tryggleiksalarm - søknad

V
Vaksenopplæring - søknad

Ø
Økonomisk stønad - søknad