A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Ekstraordinært formannskapsmøte tysdag 15.12

Formannskapet er kalla inn til ekstraordinært formannskapsmøte tysdag 15.12.2015. kl. 12.00.


Møtet vert halde i kommunestyresalen.

Saker som skal handsamast er;

119/15 Godkjenning og signering av møteprotokoll
120/15 Delegerte landbrukssaker
* Søknad om midlar frå viltfondet til forskingsprosjekt - beiteskade av hjort på skog
* Naddvik sankelag v. Ole Bjarne Hovland og Lærdal sankelag v. Kåre Rudningen - søknad om motorferdsel i utmark - snøscooter
121/15 Delegerte saker
* Eigenbetaling korttidsavdelinga ÅBO
122/15 Vurdering av deltaking i Sogn Lokalmedisinske senter og inngåing av formell vertskommuneavtale
123/15 Budsjett 2016 - framlegg til inndekning av tiltak
124/15 Oppmoding om busetjing av flyktningar i 2016
125/15 Klage på vedtak om tildeling av omsorgsbustad (ikkje off. §13)