Detaljreguleringsplan for Jotunvegen 1 vedteken i kommunestyret

I samsvar med § 12-12 i plan- og bygningslova ble detaljreguleringsplan for Jotunvegen 1 vedteken i kommunestyret den 19.06.2014 i sak 038/14.

Formålet med planen er å legge til rette for funksjonsblanding i bygget ved å endre reguleringsformål frå service til bustader, forretning, næring og kontor.

Ein kan påklaga Årdal kommunestyre sitt vedtak til Fylkesmannen etter plan- og bygningslova §§12-12 og 1-9, jfr Forvaltningslova kap VI. Klaga må fremjast skrifteleg og sendast til Årdal kommune, pb 40, 6881 Årdalstangen eller postmottak@ardal.kommune.no innan tre-3-veker frå denne kunngjeringa, gjeldande frå 12.07.14. Klaga må vera grunngjeven og det må opplysast om kva for tilknyting klagaren har til det området saka gjeld.


Vedlegg:
Kunngjering - Planvedtak
Detaljreguleringsplan for Jotunvegen 1
Jotunvegen 1 - Reguleringsendring - Plankart
Planomtale - rev.16.05.14
Revidert ROS analyse
140214 Planomtale