A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Formannskapsmøte 19. september i Årdalshallen

Tysdag 19. september skal formannskapet ha ordinært møte og det er denne gongen lagt til møterom i Årdalshallen.
Møtestart er kl. 13.00.

Dagen startar med møte i finansutvalet kl. 08.00 og før formannskapsmøtet er det lagt opp til synfaring i samband med formannskapssak 097/17.

Saker som skal handsamast er:

091/17 Godkjenning og signering av møteprotokoll
092/17 Delegerte landbrukssaker
093/17 Delegerte saker
094/17 Regional transportplan for Sogn og Fjordane 2018-2027 - innspel og merknader til høyringsutkastet
095/17 Avslag på søknad om prosjektmidlar - klage på vedtak
096/17 Avgrensa høyring, detaljerte planar for miljø og landskap  Indre og Ytre Offerdal kraftverk
097/17 Detaljreguleringsplan Storevegen 26 og 28 samt Fridtjof Nansensveg 1
098/17 Klagesak - forsøpling i Seimsdalen
099/17 Endring - Reguleringsplan  for Torgkvartalet, Øvre Årdal
100/17 Detaljreguleringsplan for Storevegen 67, Øvre Årdal - Slutthandsaming

Fullstendig oversikt over saker med vedlegg er lagt ut i innsynsportalen vår.