A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Kompetansepris til Heimetenesta og Årdal sjukeheim

Gratulere til Heimetenesta og Årdal sjukeheim med Kompetansepris 2010

Arbeidsmiljøutvalet (Kompetanseutvalet) har i møte den 28. februar gjort følgjande vedtak:
1. Kompetanseprisen 2010 vert tildelt Heimehjelp og Årdal sjukeheim for arbeidet med ”Demensomsorgas ABC”. 2. Juryen legg vekt på at kompetansehevinga samvarar med kommunale mål om ei god eldreomsorg der flest     mogleg skal bu få heime så lenge som mogleg. Kompetanseheving som kan bidra til at auka hjelpebehov vert     avdekka tidleg, er er med på å sikre tryggleiken til tenestemottakarar og tilsette i tenesta.

God kompetanse innan demensomsorg i alle delar av tenesta er ein viktig føresetnad for å kunne yte tenester av god kvalitet. Juryen legg også vekt på at eit relativt høgt tal tilsette har delteke i opplæringa.

Prisen er på kr. 25 000,- og vert formelt tildelt av Kommunestyret 17. mars 2011.