Budsjett 2011 og Økonomi- og handlingsplan 2011-2014

Formannskapet i Årdal sitt framlegg til budsjett 2011 og Økonomi- og handlingsplan 2011-2014 er i samsvar med kommunelova §§ 45-3 og 44-7 lagt ut til offentleg gjennomsyn på fylgjande stadar:

Tenestetorget i rådhuset på Årdalstangen
Biblioteket i Øvre Årdal
Årdal kommune si heimeside; www.ardal.kommune.no

Ålmenta, dei politiske partia og andre organisasjonar kan sende moglege innspel til; Årdal kommune, sekretariatet for folkevalde, pb 40, 6881 Årdalstangen innan 02.12.10.

Kommunestyret i Årdal kommune skal handsama saka i møte 16.desember 2010.

 

Vedlegg: 

Økonomi- og handlingsplan 2011-2014

Prisar, satsar og gebyr 2011

Husleige kommunale bustadar

 

Økonomi- og handlingsplan 2011-2014 - formannskapet sitt framlegg

Budsjett 2011 - formannskapet sitt framlegg