Brannførebygging

  • 1

Arbeidet me utfører ligg i namnet, førebygging av brann. Årdal kommune skal ha ei bemanning og kompetanse som gjer at krav som vert stillt ved gjennomføring av førebyggande og kontrollerande oppgåver vert oppfyllt.

Me utfører brannteknisk inspeksjon (tilsyn) av særskilde brannobjekt (skular, hotell, sjukeheim o.l) samt:

  • sakshandsaming ved oppbevaring av brannfarlige og eksplosive varer
  • brannteknisk byggesakshandsaming
  • opplæring av brannvernansvarlege/brannvernleiarar
  • brannvernopplæring vert gitt til skuleelevar, barnehagar, kommunalt tilsett helsepersonell. Me bidreg der me kan ved forespørsel
  • kurs/informasjonsarbeid
  • beredskap